رادیو ایرانی، رادیوی شما

نقش جامعه ایرانی در اتریش

اتریش یکی از کشورهایی است که همواره برای پذیرایی از مهاجران از سراسر جهان شناخته می شود. جامعه ایرانیان نیز یکی از جامعه های زیاد در اتریش است که بیشترین تلاش خود را برای تبدیل به جزء جامعه این کشور کرده اند. جامعه ایرانیان در اتریش از اعضای ساکن و فعالی تشکیل شده است که به طور پیوسته در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت می کنند. این فعالیت ها همیشه به عنوان بنیادی برای بهبود و توسعه جامعه ایرانیان در اتریش شناخته می شود.

رادیو ایرانی اتریش

رادیو ایرانی

برنامه رادیویی است که ویژه جامعه ایرانیان و همینطور فارسی زبانان اتریش طراحی شده است. این برنامه ها با مشارکت صاحب نظران و هم میهنان در رشته های مختلف مورد اهمیت جامعه ایرانی اتریش، با گفتارهای آموزنده در مورد جامعه، تاریخ و فرهنگ ایران و اتریش تهیه می شود.

موضوع وقف، همه جهانی است حافظ بخش ۷ می ۲۴•۲

موضوع وقف، همه جهانی است حافظ بخش ۷ می ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۶ آپریل ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۶ آپریل ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۵ مارس ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۵ مارس ۲۴•۲

چهار هفته رویدادی اسفند پیشواز نوروز 2024

چهار هفته رویدادی اسفند پیشواز نوروز 2024

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 4 ژانویه 2024

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 4 ژانویه 2024

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 3 دسامبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 3 دسامبر 2023

ادبیات بستر موسیقی ایرانی است نوامبر 2023

ادبیات بستر موسیقی ایرانی است نوامبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 2 اکتبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 2 اکتبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 1 سپتامبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 1 سپتامبر 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 1 یولی 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 1 یولی 2023

شاهنامه فردوسی بخش 2 یونی 2023

شاهنامه فردوسی بخش 2 یونی 2023

شاهنامه فردوسی بخش 1 می 2023

شاهنامه فردوسی بخش 1 می 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 2 آپریل 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 2 آپریل 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 1 مارس 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 1 مارس 2023

چهار هفتۀ رویدادی اسفند پیشواز نوروز فوریه 2023

چهار هفتۀ رویدادی اسفند پیشواز نوروز فوریه 2023

موضوع وقف، همه جهانی است حافظ بخش ۷ می ۲۴•۲

موضوع وقف، همه جهانی است حافظ بخش ۷ می ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۶ آپریل ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۶ آپریل ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۵ مارس ۲۴•۲

مشکل خویش برِ پیرِ مغان بردم دوش حافظ بخش ۵ مارس ۲۴•۲

چهار هفته رویدادی اسفند پیشواز نوروز 2024

چهار هفته رویدادی اسفند پیشواز نوروز 2024

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 4 ژانویه 2024

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 4 ژانویه 2024

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 3 دسامبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 3 دسامبر 2023

ادبیات بستر موسیقی ایرانی است نوامبر 2023

ادبیات بستر موسیقی ایرانی است نوامبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 2 اکتبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 2 اکتبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 1 سپتامبر 2023

گلگشتی در دیوان حافظ بخش 1 سپتامبر 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 2 آگوست 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 1 یولی 2023

گلواژه در فرايند كنش و واكنش بخش 1 یولی 2023

شاهنامه فردوسی بخش 2 یونی 2023

شاهنامه فردوسی بخش 2 یونی 2023

شاهنامه فردوسی بخش 1 می 2023

شاهنامه فردوسی بخش 1 می 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 2 آپریل 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 2 آپریل 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 1 مارس 2023

خردورزی بنیان فرهنگ ایرانی ست بخش 1 مارس 2023

چهار هفتۀ رویدادی اسفند پیشواز نوروز فوریه 2023

چهار هفتۀ رویدادی اسفند پیشواز نوروز فوریه 2023

چهار هفتۀ رویدادی اسفند پیشواز نوروز فوریه 2023

چهار هفتۀ رویدادی اسفند پیشواز نوروز فوریه 2023

نبرد رستم و سهراب دسامبر 2022

نبرد رستم و سهراب دسامبر 2022

جایگاه خرد در فرهنگ ایرانی اکتبر 2022

جایگاه خرد در فرهنگ ایرانی اکتبر 2022