بياموزيم كه احساسات و افكار خود را بپذيريم

ترجمه سميه صيادی فر

اگر تا به حال در مورد عزت نفس مطالعه‌ای نداشته‌ايد، پيشنهاد می كنيم اين كار را انجام دهيد چرا كه عزت نفس و خود‌پذيري بسيار به هم شبيه هستند و در عين حال با يكديگر تفاوت‌های اساسي نيز دارند.

اگر زماني را برای درك كامل اين دو مفهوم اختصاص دهيد، ارزشمندترين چيزی را كه تابه حال می توانستيد به‌خودتان تقديم كنيد، دريافت كرده‌ايد.

شايد اگر بگوييم پذيرفتن خود، همانطوري كه هستيد (خود‌پذيري) و احساس خوب در مورد خودتان هنگامي كه به توانايی هاي خود اعتماد داريد (عزت نفس)، براي تمام جنبه‌هاي زندگی تان نه تنها در زمان حال، بلكه براي باقي عمرتان، سودمند واقع می شود، بزرگنمايي (گزافه گویی) نكرده باشيم!

چطور می توانيد تعريفي از خودپذيري داشته باشيد؟

در ساده‌ترين تعريف، خودپذيري يعني اينكه شما خودتان را به‌صورت كامل و آنچناني كه هستيد، بپذيريد. مفهوم درست خود پذيري يعني اينكه شما هم پذيراي نكات مثبت وجود خود باشيد و هم پذيراي نكات منفي آن.

بنابراين خودپذيري فرايندي است كه انسان را به سوي پذيرش افكار و احساسات، بدون انكار يا طفره رفتن، متمايل می كند. فقدان خود پذيري باعث می شود كه تمايلي به پذيرش افكار و احساسات خود نداشته باشيد و در نتيجه آن به‌خود انكاري روي آوريد.

بنابراين خود پذيري در مفهوم درست آن يعني به جاي انكار، انتخاب، ناديده انگاشتن يا سركوب كردن آن چيزهايي كه در وجود خودتان نمی پسنديد، صادقانه حقايقي را در مورد واقعيت وجوديتان، بپذيريد.

خود پذيري به معناي آنكه شما نمی توانيد چيزهايي را كه در وجود خودتان دوست نداريد، تغيير دهيد، نيست! بلكه ترجيحاً تنها روشي است كه شما می توانيد چيزهايي را كه نمی پسنديد تغيير داده و بهبود بخشيد.

احساسات خود را بپذيريد

درست است كه خودپذيري شما را به سوي لمس و پذيرش احساسات سوق می دهد اما اين به معنای اينكه احساسات بر امور حكمفرما و تفكر منطقي ناتوان شود، نيست. به‌عنوان مثال، فرض كنيد شما امروز حوصله كار كردن را نداريد اما می دانيد كه مجبوريد سر كار بياييد، چرا كه در حال تكميل يك پروژه مهم هستيد.

فردي كه مهارت خود پذيري ندارد در اينگونه مواقع به‌طور خودكار سعي بر تكذيب يا سركوب احساساتش دارد چرا كه نمی داند چطور می توان واقعيت و احساسات را همزمان در نظر گرفت. توالي اين ناديده انگاري احساسات می تواند به‌صورت مشكلات جسمي مانند نا‌اميدي، استرس، خستگي يا حتي عصبانيت نمود پيدا كند.

اين قضيه به اين دليل اتفاق می افتد كه به احساس حقيقي خود توجه نكرده و روز خود را با خودانكاري و ناديده گرفتن واقعيت آغاز می كنيد. در نتيجه شما نمی توانيد رفتار مناسبي براي چاره انديشي اين موقعيت، اتخاذ كنيد چرا كه درون خودتان تضاد وجود دارد و دچار علائم جسمي اشاره شده در بالا هستيد.

البته در موقعيت ياد شده، كسي كه داراي مهارت خود پذيري است- برخلاف افراد ديگر كه ترجيح می دهند در مقابل احساسات خود با تكذيب يا سركوب آن، مقاومت كنند- می تواند اعتراف كند كه حوصله كار كردن ندارد اما همزمان با پذيرش احساسات خود، پروژه كاري خود را نيز تكميل می كند.

در نتيجه اين‌گونه افراد روز خود را با ذهني روشن آغاز كرده و روي كار خود تمركز می كنند.

تمرين كنيد، چه چيزی را بايد بپذيريد

پذيرفتن هر آنچه تجربه كرده‌ايد يا در حال تجربه آن هستيد، يكي از اجزاي اساسي خود پذيری است و حتي ممكن است نقش مهمي در تعيين ميزان سلامتي شما در آينده داشته باشد.

بسياري از پزشكان معتقدند، شمار زيادي از بيماریهايی كه افراد به آن مبتلا می شوند ناشي از احساس‌هاي منفی اي است كه در طول زندگي دچار شده‌اند اما آنها را بروز نداده‌اند.

مادامي كه فردی قادر به پذيرش ِاحساساتی مانند تنفر، عصبانيت و خشم نباشد و نتواند از طريق بخشيدن آنها، احساس رهايي يابد، تأثيرات منفي بر زندگيش خواهند داشت.

در حقيقت، بيمارانی كه به‌نظر درمان ناپذير بوده‌اند، چگونه با پذيرفتن اشتباهات و ناراحتی هاي موجود در گذشته‌شان و بخشيدن آنها، شفا يافته‌اند.

هرچند اين بخشش براي بسياري از بيماران آسان نيست و لازمه‌اش شجاعتي است كه بتوان از طريق آن با دردي كه در سراسر زندگي سركوب شده، مواجه شد.

در اين مرحله است كه بيماران واقعيت شرايط خود را اعتراف، تجربه و درك می كنند و توان می يابند، انرژی منفی ای كه در زندگی شان باعث احساس بيماري در آنها شده را رها سازند.

اين مثال تنها يكي از سودمندی های قابل توجه ِ خودپذيری است كه در زندگي شما نمود پيدا می كند.

مجبور نيستيد هرچيزی را كه می پذيريد، دوست داشته باشيد

يكي از بزرگ‌ترين مفاهيم اشتباه كه افراد در مورد خودپذيری به آن باور دارند اين است كه تصور می كنند خودپذيری يعنی هرچيزی را بايد دوست داشته باشند و قادر به تغيير دادن هيچ‌چيز نخواهند بود. اين باور نمی تواند برآمده از يك حقيقت باشد!

مهم است بدانيم، خود پذيری لزوماً به معنای دوست داشتن يا لذت بردن از همه آن چيزهايي كه پذيرفته‌ايم، نيست! بلكه به معنای پذيرش واقعيت صحيح يك موقعيت است حال، آن واقعيت برايمان خوشايند باشد يا نباشد!

افرادی كه خود وجوديشان را پذيرفته‌اند، درك می كنند كه واقعيت، حقيقت دارد و فرار از مشكلات، راه حلي براي آن نيست. اينگونه افراد همچنين درك می كنند كه همزمان با پذيرش چيزهايي كه دوست ندارند، می توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند.

هر نادرستی، هميشه علتی دارد

خود پذيري باعث می شود شما احساس رحم و شفقت نسبت به‌خود پيدا كنيد و دوست خود شويد. اين حالت بدين معنا نيست كه اگر كاری انجام داديد كه باعث شرمساری يااندوه است، تلاش كنيد كار اشتباه خود را درست جلوه دهيد. بلكه خود پذيری باعث می شود كه رفتار خود را مورد بررسي قرارداده و در آن تجديد نظر كنيد. اين عمل مستلزم آن است كه چرايی انجام يك رفتار را درك كنيد و بفهميد چرا يك رفتار باعث احساس بد يا احساس خوشايند می شود و در چه زماني كدام رفتار مناسب يا حتی ضروری است؛ مخصوصاً نكته آخر بسيار مهم است.

هرچند تقريبا امكان ندارد به چرايي رفتار كسي در وهله اول و بدون مشاهده انگيزه‌ها و علل دروني كه به افراد اجازه انجام رفتاری را می دهد، پي ببريم.

برای به تصوير در آوردن اين موضوع می توانيد يك جانی يا قاتل سريالي را در نظر بگيريد. اگر از يك جانی بپرسيد كه چرا فردی را به قتل رسانده است، ابتدا به شما خواهد گفت او معتقد است كه آن فرد مستحق مرگ بوده است و بعد دليلي برای چرايي اين عمل خود خواهد آورد اين دليل رفتارش را توجيه و اجازه پيشبرد و انجام آن را صادر كرده است.

اين اصل ساده نه تنها برای توجيه رفتار يك قاتل بلكه برای توجيه رفتار همه افراد به كار می رود. هر كسي برای كاری كه انجام می دهد در ذهن خود دليلي دارد كه آن دليل به او اجازه انجام آن رفتار را می دهد. حتي اگر در عمل آنچه انجام گرفته است بسيار اشتباه باشد اما پذيرش آن نشان مي‌دهد كه دليلي برای انجامش وجود داشته است.

هنگامي كه در حال تمرين – خود پذيری هستيد بسيار مهم است درك كنيد، هميشه در بعضي از انواع موضوعات كه بدترين رفتارها در آن نمود پيدا مي‌كند، می توانيد قبل از انجام آن رفتار نادرست، اشتباه بودن آن را احساس كنيد.

بنابراين در مفهوم درست، خود‌پذيری ناشی از رفتار اشتباه، درست انگاشتن يا برعكس نيست، بلكه خود پذيری يعني درك موضوعات و نتايج رفتارهايی كه از شما سر مي‌زند.

بياموزيم كه احساسات و افكار خود را بپذيريم