روز آدینه آغاز بزرگترین کمپین شمارش پرندگان در اتریش

برای بزرگترین فعالیت عملی پرنده شناسی در کشور، تنها به 60 دقیقه زمان رصد و دانش اولیه از گونه های پرندگان محلی نیاز است.

دو روند متضاد وجود دارد که می توان در بزرگترین کمپین علمی شهروندی اتریش در سال مشاهده کرد: تعداد پرندگان زمستانی که ثبت نام می شوند دائما در حال کاهش است. اما تعداد علاقه مندان به تماشای پرنده در حال حاضر 15 سال است که به طور پیوسته در حال افزایش است. دقیقا یک سال پیش کمتر از 24500 نفر در “ساعت پرندگان زمستانی” در ابتدای سال شرکت کردند و حدود 470000 پرنده را به سازمان حفاظت از پرندگان زندگی پرنده گان* اتریش گزارش دادند.

*Birdlife

در سراسر اتریش، به طور متوسط ​​حدود 26 پرنده در هر باغ در سال 2023 گزارش شد که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین سه سال گذشته (30 پرنده) و ارزش سال قبل (31 پرنده در هر باغ) بود.

در سراسر اتریش، به طور متوسط ​​حدود 26 پرنده در هر باغ در سال 2023 گزارش شد که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین سه سال گذشته (30 پرنده) و ارزش سال قبل (31 پرنده در هر باغ) بود. بهار کاذب در ابتدای سال ممکن است عامل این تغییر رفتار پرندگان در زمستان باشد. سال گذشته، گنجشک خانگی رایج‌ترین پرنده زمستانی در اتریش در منطقه سکونتگاهی بود که جوانه بزرگ، برنده سال 2022 و گنجشک درختی را به مقام دوم و سوم رساند.

ادامه نوشتار در سایت نشریه: استاندازد