از سال 2024 همه باید هزینه او آر اف را بپردازند

*ORF او آر اف: تلویزیون دولتی اتریش

بر مبنای قانون جدیدی که از طرف دولت وضع شده است، از سال 2024 همه خانوارها  باید مبلغ 15.30 یورو برای رادیو تلویزیون دولتی، چه استفاده کنند و یا حتی استفاده نکنند، چه دستگاه تلویزیون داشته باشند و چه نداشته باشند، بپردازند.

فرمهای مربوطه را آو آر اف برای هر خانواده با پست فرستاده است که باید طبق قانون پرشده و به آو آر اف با پست، یا ایمیل بفرستید و یا با کلیک کردن بر روی سایت گیس، فرم آماده را پر کنید و بفرستید.

سایت گیس: gis.at

آو آر اف انتظار دارد 714000 مشترک خصوصی جدید در سال 2024  با آبونمان  15.30 یورو در ماه  به مشترکین خود اضافه کند.

انتظار می‌رود 714000 خانواری که هنوز گیس پرداخت نمی‌کنند، سهم ORF را در سال 2024 بپردازند:

آو آر اف این را در برنامه مالی خود برای سال 2024 فرض می کند که انتظار می رود هیئت امنای ORF در روز پنجشنبه در مورد آن تصمیم گیری کند. بر اساس این طرح مالی، پیش بینی می شود سهم آو آر اف در سال آینده 747 میلیون یورو به ارمغان بیاورد.

103000 اقامتگاه ثانویه با پرداخت گیس* بدون اشتراک هستند

گیس تاکنون برای 103000 اقامتگاه ثانویه پرداخت شده است؛ گیس به مدت چهار ماه در سال به عنوان حداقل مبلغ برای چنین خانه های دوم جمع آوری شده است. در آینده، سهم آو آر اف فقط برای اقامتگاه های اصلی تعلق خواهد گرفت.

* خدمات هزینه های رادیو و تلویزیون

ترجمه از خبر روزنامه استاندارد

اطلاعات بیشتر در: derstandard.at

از سال 2024 همه باید هزینه او آر اف را بپردازند