موزه های دیدنی اتریش

 اصطلاح “موزه” از نظر قانونی حمایت نمی شود و مشروط به هیچ شرطی نیست، این یک تعهد شخصی برای هر موسسه و هر کارمندی است که به “دستورالعمل های اخلاقی ایکوم – شورای بین المللی موزه ها” پایبند بوده و آن را اجرا کند. آنها در موزه روزانه آگاهانه و با دقت کار می کنند.

قلب هر موزه مجموعه آن است که ماهیت نهاد موزه را تعیین می کند. وظايف اصلي موزه ها مستندسازي، تحقيق و گسترش آنها و نيز ارائه مجموعه و انتقال محتواي دانش آن به عموم است. حفظ و حراست از میراث فرهنگی برای نسل های آینده هدف بلندمدت است

موزه های دیدنی اتریش