غرق شدن تاریخ ساسانی با آبگیری سد چم شیر

آبگیری سد چمشیر به غرق شدن تاریخ ساسانی این محوطه‌ و محوطه‌های تاریخی دیگری که پشت سد قرار دارند منجر می‌شود.

برخلاف اعلام علی سلاجقه -رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر جلوگیری از آب‌گیری سد چم‌شیر برای رفع ابهامات، این سد به‌زودی آب‌گیری می‌شود.

با آب‌گیری سد چم‌شیر حدود ۵۰۰هزارتن نمک حل‌شده به رودخانه زهره پمپاژ خواهد شد.

آب‌گیری مخزن سد به معنی نابودی رویش‌گاهی با وسعت ۵۰۰ هکتار مرکب از گونه‌هایی چون پده، گز، کُنار و انواع نی است؛ آن هم در منطقه‌ای که هر درخت، حکم کیمیا را دارد.

همچنین آبگیری سد چم شیر به غرق شدن تاریخ ساسانی این محوطه‌ و محوطه‌های تاریخی دیگری که پشت سد قرار دارند منجر می‌شود.

به گفته محمد درویش، فعال محیط‌ زیست هشدار داد که با آب‌گیری سد چم‌شیر حدود ۵۰۰هزارتن نمک حل‌شده به رودخانه زهره پمپاژ خواهد شد. آب‌گیری مخزن سد به معنی نابودی رویش‌گاهی با وسعت ۵۰۰هکتار مرکب از گونه‌هایی چون پده، گز، کُنار و انواع نی است؛ آن هم در منطقه‌ای که هر درخت، حکم کیمیا را دارد.

غرق شدن تاریخ ساسانی با آبگیری سد چم شیر

نقل از روزنامه اعتماد و توییتر فلات ایران

ارسال مقاله
نیازندیهای ایرانیان اتریش