آردیبهشت نام درست و ریشه دار ماه های ایرانی

همه ساله اَردیبهشت هُژیر
نگهبان تان با هُش و رای پیر

همه ما،شوربختانه،نام درست و ریشه دار دو تا از ماه های ایرانی را به نادرست می خوانیم:

.یکی اَردیبهشت است که به گونه نادرست اُردیبهشت می خوانیم و یکی،اَمرداد را که به گونه نادرست مرداد می خوانیم

نیک است بدانید،در اوستا،اَشَه وهیشتَ (اَردی بهشت) به چم بهترین اَشَه،نام یکی از مهم ترین امشاسپندان(مِهین ایزدان) است که پس از وهومنه(بهمن) و در دومین،پایگاه جای می گیرد.

در گاهان،بیشتر به گونه اَشَه آمده و یکی از فروزه های اهورامزداست که ارج فراوان دارد و آنان که یار اویند،بهترین پاداش ها را خواهند یافت.

ارته وهیشتَ، دشمن دیو خشم و از میان برنده ی بیماری و مرگ و جادُوان و خرفستران (جانوران موذی و گزنده) است.

گاهشماری و کتاب های درسی ما،مانند بسیاری از زیرساخت ها،نیاز به یک بازسازی اساسی دارد، تا همه فرهنگ نیاکان چونان که بوده و هست ،در ذهن و ویر(حافظه) ما،جایگیر گردد.

ارته وهیشت مانند ماه وهومنه و اسپند،ماه فرخنده ای است به نگر نگارنده، چرا که ماهی است سرشار از بزرگداشت ها و از نگر زیبایی طبیعت،زیباترین ماه ها.

آردیبهشت نام درست و ریشه دار ماه های ایرانی

  • بزرگداشت سعدی شیرازی
  • جشن اَردیبهشتگان
  • روز ملی شاخاب همیشه سرافراز پارس
  • بزرگداشت حکیم فردوسی فرزانه
  • بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری
  • روز شیراز زیبا

فرهنگ موضوعی شاهنامه در فیسبوک

ارسال مقاله